Available courses

Atelier « Accompagnement intensif sur les méthodes et outils d’enseignement à distance, en adéquation avec des besoins et du contexte pédagogiques » - Session Vanuatu, DRAP/AUF 09-10/2020 >> Planning détaillé >>

Atelier « Accompagnement intensif sur les méthodes et outils d’enseignement à distance, en adéquation avec des besoins et du contexte pédagogiques » - Session Laos & Cambodge, DRAP/AUF 06-07/2020 >> Planning détaillé >>

Forum de discussion sur le programme d’accompagnement à améliorer la qualité des formations hybrides et à distance dans les universités - DRAP/AUF 04-05/2020

Diễn đàn thảo luận về chương trình hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo trực tuyến tại các trường đại học Việt Nam

Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), Ban Giám đốc Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (DRAP)

04-05/2020

Khoá hỗ trợ tăng cường thực hành các phương pháp và công cụ dạy học trực tuyến, phù hợp với nhu cầu và bối cảnh dạy học, DRAP/AUF 05/2020 >> Chương trình chi tiết >>

Atelier « Accompagnement intensif sur les méthodes et outils d’enseignement à distance, en adéquation avec des besoins et du contexte pédagogiques », DRAP/AUF 05/2020 >> Planning détaillé >>

Programme d’accompagnement à améliorer la qualité des formations hybrides et à distance dans les universités - AUF/DRAP 04-05/2020
Chương trình hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo trực tuyến tại các trường đại học Việt Nam - AUF/DRAP 04-05/2020