Forum de discussion sur le programme d’accompagnement à améliorer la qualité des formations hybrides et à distance dans les universités - DRAP/AUF 04-05/2020

Diễn đàn thảo luận về chương trình hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo trực tuyến tại các trường đại học Việt Nam

Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), Ban Giám đốc Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (DRAP)

04-05/2020

Chuyên đề 5 - 02/05/2020

by Nguyễn Tấn Đại -

Ở đây quý thầy cô có thể đặt mọi câu hỏi (bằng tiếng Pháp hay tiếng Việt tuỳ ý) liên quan đến bài báo cáo chuyên đề 5 ngày 02/05/2020 “Triển khai hệ thống quản lí đào tạo hỗn hợp (blended-learning) tại một trường đại học Việt Nam: Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn”. Diễn giả: PGS-TS Võ Viết Minh Nhật, ĐH Huế. Ngôn ngữ: tiếng Việt

Chuyên đề 4 - 02/05/2020

by Nguyễn Tấn Đại -

Ở đây quý thầy cô có thể đặt mọi câu hỏi (bằng tiếng Pháp hay tiếng Việt tuỳ ý) liên quan đến bài báo cáo chuyên đề 4 ngày 02/05/2020 “Dạy học và kiểm tra trực tuyến với Microsoft 365 và Moodle: Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn”. Diễn giả: TS Nguyễn Hữu Bình, ĐH Đà Nẵng. Ngôn ngữ: tiếng Việt

Chuyên đề 3 - Dạy trực tuyến với Google Classroom

by Ngô Bá Hùng -

Mời các anh chị đặt câu hỏi thảo luận liên quan đến nội dung của chuyên đề 3 - - Dạy trực tuyến với Google Classroom tại đây.

Chuyên đề 3 - 29/04/2020

by Nguyễn Tấn Đại -

Ở đây quý thầy cô có thể đặt mọi câu hỏi (bằng tiếng Pháp hay tiếng Việt tuỳ ý) liên quan đến bài báo cáo chuyên đề 3 ngày 29/04/2020 -  “Dạy học và kiểm tra trực tuyến với các công cụ Google: Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn”. Diễn giả: TS Ngô Bá Hùng, Trường ĐH Cần Thơ. Ngôn ngữ: tiếng Việt

Chuyên đề 2 - 29/04/2020

by Nguyễn Tấn Đại -

Ở đây quý thầy cô có thể đặt mọi câu hỏi (bằng tiếng Pháp hay tiếng Việt tuỳ ý) liên quan đến bài báo cáo chuyên đề 2 ngày 29/04/2020 -  “Các dịch vụ cung cấp công cụ làm việc trực tuyến ưu đãi cho ngành giáo dục của Google và Microsoft: Quy trình đăng kí, quản trị hệ thống và hỗ trợ người dùng (cán bộ, giảng viên, sinh viên)”. Diễn giả: TS Tăng Bá Hoàng, Trường ĐH Hà Nội. Ngôn ngữ: tiếng Việt

Webinaire 1 | Chuyên đề 1 - 28/04/2020

by Nguyễn Tấn Đại -

Ici vous pouvez poser toutes les questions (en français ou en vietnamien à votre choix) relatives au webinaire 1 du 28/04/2020

Ở đây quý thầy cô có thể đặt mọi câu hỏi (bằng tiếng Pháp hay tiếng Việt tuỳ ý) liên quan đến bài báo cáo chuyên đề 1 ngày 28/04/2020


Thème : « Démarche qualité et modèle économique d’une offre de formation à distance : comment évaluer les apprentissages, garantir la qualité et mesurer la charge du travail des enseignants ? »

Intervenant : M. Mokhtar Ben Henda, Univ. Bordeaux Montaigne, France. Conférence en français avec traduction consécutive en vietnamien

Chủ đề: “Tiến trình chất lượng và mô hình kinh tế của một chương trình đào tạo trực tuyến: Làm sao để đánh giá kết quả học tập, đảm bảo chất lượng và đo lường khối lượng công việc của giảng viên?”
Diễn giả: TS Mokhtar Ben Henda, ĐH Bordeaux Montaigne, Pháp. Ngôn ngữ: tiếng Pháp, có phiên dịch tiếng Việt